spring naar de inhoud spring naar de navigatie

Het NPG

Geschiedenis

Het Nederlands Psychoanalytisch Genootschap (NPG) werd in 1947 opgericht als afsplitsing van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse (NVPa), de tot dan toe enige vereniging van psychoanalytici in Nederland. De oprichters, A.J. Westerman Holstijn en J.H. van der Hoop, waren het niet eens met de koers van de NVvP. Zij wilden een vereniging waarin vrijheid in (analytisch) denken meer voorop stond, wat ook in de opleiding tot uitdrukking moest komen. De beide oprichters waren praktiserende psychoanalytici en als privaat-docent verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Aanvankelijk schreven zich vooral arts-assistenten in voor de opleiding tot analyticus, in de jaren vijftig gevolgd door psychologen. Vanuit Utrecht stimuleerde Prof. dr. H.C. Rümke, hoofd van de Psychiatrische Universiteitskliniek te Utrecht, deelname aan de opleiding van het NPG. In de loop der jaren is de groei van het NPG sterk toegenomen, tot ruim honderdvijftig (kandidaat)leden in 2009.

Visie en uitgangspunten

Het NPG stelt zich ten doel om de toepassing van de psychoanalyse in brede zin te bevorderen. Hiertoe worden regelmatig wetenschappelijke vergaderingen, voordrachten en symposia georganiseerd. Maar ook wil het NPG een breder publiek laten kennismaken met het psychoanalytische gedachtegoed. Dit vindt bijvoorbeeld plaats door het (samen met de NVPa) organiseren van lezingen voorafgaande aan films, zoals in het Louis Hartlooper Complex in Utrecht en in Het Ketelhuis in Amsterdam.

Een tweede belangrijk toepassingsgebied van het NPG is het opleiden van nieuwe leden. Op dit moment start jaarlijks een nieuwe opleidingsgroep, waarvan in 2008 één in Eindhoven.

Bestuur en commissies

Bestuur

De bestuursleden van het NPG worden gekozen door de algemene vergadering, die ten minste eenmaal per jaar plaatsvindt. Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester van het bestuur. De leden van het bestuur worden voor een periode van drie jaar benoemd, waarbij eenmaal verlenging van deze periode mogelijk is.

Opleidingscommissie

De opleidingscommissie is verantwoordelijk voor de opleiding tot psychoanalyticus van het NPG. Voor de inrichting van de opleiding zijn ‘Normen en richtlijnen met betrekking tot de opleiding’ beschikbaar, waarin de structuur en opbouw van de opleiding is vastgelegd. Binnen de opleidingscommissie zijn zes subcommissies actief, die zich richten op afzonderlijke onderdelen van de opleiding, zoals selectie, theoretisch en technisch seminar.

Overige commissies

Binnen het NPG zijn meerdere commissies actief, die elk een bijdrage leveren aan het doel van de vereniging, namelijk het bevorderen van de psychoanalyse in brede zin. De wetenschapscommissie heeft bijvoorbeeld tot doel om de wetenschappelijke basis van de psychoanalyse te verbreden en de bibliotheekcommissie adviseert over de aanschaf van vakliteratuur ten behoeve van de bibliotheek. Voorts is een ethische commissie ingesteld, die functioneert als een interne klachtencommissie ten aanzien van ethische kwesties die zich in de dagelijkse praktijk van het NPG voordoen.

Bibliotheek

Collectie

Het NPG heeft een uitgebreide collectie historische en actuele literatuur op het gebied van de psychoanalyse. Het gaat om duizenden boeken en vaktijdschriften, die door leden van het NPG geleend of ingezien kunnen worden. Voor het uitlenen en inzien van boeken en vaktijdschriften kunt u zich wenden tot het secretariaat van het NPG.

Toegang tot de internationale literatuur

In 2009 heeft het NPG voor al haar leden een abonnement afgesloten met Psychoanalytic Electronic Publishing (PEP). Met dit abonnement hebben alle (kandidaat)leden van het NPG toegang tot het digitale archief van het PEPweb. Hierop staan alle artikelen uit 26 internationale journals vanaf 1871, in totaal gaat het om bijna 60.000 teksten. Daarnaast kunnen 56 klassieke werken van ondermeer Freud, Klein en Winnicott worden ingezien en is de complete Standard Edition van Sigmund Freud (van Strachey) beschikbaar.

Voor leden bedraagt een jaarabonnement € 50,- en voor kandidaatleden € 30,-. Omdat het gaat om een collectief abonnement, zijn de kosten van het PEPweb opgenomen in de contributie van het NPG-lidmaatschap.

Toegang tot de nationale literatuur

Via het NPG zijn de leden ook geabonneerd op het Tijdschrift voor Psychoanalyse. Dit is het enige vaktijdschrift dat in de Nederlandse taal wordt uitgegeven, met auteurs uit Nederland en België. Een jaarabonnement op het Tijdschrift voor Psychoanalyse bedraagt € 55,- en wordt separaat bij de (kandidaat)leden in rekening gebracht.

PSU symposium

Al vele jaren organiseert de Stichting Psychoanalytische Symposia Utrecht (PSU) een psychoanalytisch symposium, in 2010 voor de 27e keer.

De leden van het bestuur van de Stichting en de uitvoerende symposiumcommissie zijn allen psychoanalyticus en lid van het NPG. De opzet van het symposium dat ieder jaar eind mei, begin juni in Utrecht plaatsvindt, verloopt volgens een min of meer vast stramien waarbij er een zestal lezingen wordt gegeven met tweemaal na drie lezingen een forumdiscussie.

Telkens staat een bepaald thema centraal zoals bijvoorbeeld de rol van de vader, broers en zussen, relaties, hysterie, vertrouwen, verbeelding, narcisme, leiderschap et cetera.

Het betreffende thema wordt psychoanalytisch beschouwd door de sprekers waarbij traditiegetrouw de laatste spreker, meestal geen psychoanalyticus, een meer vrije rol heeft en een ander, maatschappelijk, politiek of meer cultuurfilosofisch perspectief hanteert.

De lezingen worden bewerkt en in boekvorm uitgegeven bij uitgeverij Boom (zie www.uitgeverijboom.nl)


Bibliotheek
NVPA / NPG